www.dedeugnietjes.nl

gastouderopvang De deugnietjes

Pedagogisch werkplan

Inleiding

Als gastouder werk je volgens het beleidsplan van het gastouderbureau. In dit werkplan zie je hoe ik te werk ga om de pedagogische basisdoelen na te leven en wat we doen bij gastouderopvang De deugnietjes. Om te werken via dit werkplan probeer ik een kwalitatief goede gastouderopvang te bieden aan de kinderen en ouders/verzorgers.


Mijn visie

Het uitgangspunt van gastouderopvang De deugnietjes is de persoonlijkheid van ieder kind. Ieder kind is uniek en ontwikkeld zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Ik volg de ontwikkeling van ieder kind en probeer dit te stimuleren en te motiveren. Elk kind heeft persoonlijke behoeftes, hier stem ik mijn aanpak op af.


Kinderen leren veel spelenderwijs, spelen staat centraal in het dagritme. Ik schenk aandacht aan veel verschillende soorten spel o.a. vrij spel, begeleid spel, tafelactiviteiten, creatief spel, manipulerend spel en bewegend spelen.

 

Ik hanteer een positieve benadering. Ik probeer een kind aan te moedigen bij gewenst gedrag. Kinderen nemen dit gauw over wat een positieve manier van communiceren met zich meebrengt. Hierdoor voelen kinderen zich sociaal en emotioneel veilig, dan pas kunnen ze helemaal zichzelf zijn.

 

Kinderen zijn het meest gebaat bij duidelijkheid in een rustige, positieve en sfeervolle omgeving. Ik probeer dit te bieden door rust, ritme en regelmaat als basis te nemen.


Voordelen gastouderopvang

Gastouderopvang is een flexibele, kleinschalige, huiselijke vorm van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

 

Het kiezen voor gastouderopvang heeft een aantal voordelen:

- Kleinschalige opvang

- Veel persoonlijke aandacht

- U bepaalt wie uw kind opvangt

- Iedere dag hetzelfde gezicht in een huiselijke omgeving

- Kinderopvang in een veilige en gezonde woning

- Samen spelen en ontdekken in een kleine groep

- Flexibiliteit

- Voordelig maar toch professionele opvang

 

Groepsgrootte

Gastouderopvang De deugnietjes biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar oud.  


In de gastouderopvang mag je dagelijks aan maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opvang bieden van 0 tot 12 jaar oud inclusief je eigen kinderen.

Je mag maximaal 5 kinderen tegelijkertijd opvangen indien allen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar oud.

Van 0 tot 2 jaar oud mag je maximaal 4 kinderen tegelijkertijd opvangen waarvan maximaal 2 kinderen 0 jaar mogen zijn.


De 4 pedagogische basisdoelen

Kinderen emotionele veiligheid bieden:

Ik vind het erg belangrijk dat kinderen plezier beleven en het naar hun zin hebben bij gastouderopvang De deugnietjes. Ik doe er alles aan om een optimale sfeer te creëren voor kinderen en ouders/verzorgers. Wanneer een kinderen zich veilig en geborgen voelen, kan het zichzelf zijn en ontspannen. Pas dan maken ze contact, gaan ze op onderzoek uit en kunnen ze zich ontwikkelen.


De basis van het handelen is het bieden van een veilig gevoel, dit gevoel zal bijdragen aan de emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ik zal altijd zorgvol omgaan met de emoties van kinderen door begrip te tonen en troost te bieden. Ook besteed ik veel aandacht aan het persoonlijke contact met de kinderen. Dit doe ik door bijvoorbeeld het kind even op schoot te nemen, een knuffeltje te geven, samen te spelen of een op een een activiteit uit te voeren.

 

Gastouderopvang De deugnietjes hecht veel aandacht aan ritme, regels en vaste rituelen, zo weten kinderen wat er komen gaat en wat er van ze verwacht wordt waardoor ze zich veilig en zekerder voelen.

 

Bevorderen van persoonlijke competenties:

Met het begrip persoonlijke competentie worden persoonskenmerken zoals zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit bedoeld. Dit stelt een kind in staat om allerlei soorten problemen goed aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderde omstandigheden. Door zelfs iets te kunnen ondernemen en daarbij positieve ervaringen op te doen, ontwikkelen kinderen persoonlijke competenties.


Elk kind bij gastouderopvang De deugnietjes heeft de gelegenheid en ruimte om binnen zijn mogelijkheden, passend bij zijn ontwikkelingsfase, tempo en temperament, te experimenteren. Dat wil zeggen dat kinderen zeggenschap hebben en keuzes kunnen maken in wat zij op de opvang willen doen. Op deze wijze leren zij hun eigen mogelijkheden en grenzen kennen.

 

De kinderen worden op het gebied van flexibiliteit en creativiteit gestimuleerd, daardoor leren zij zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en zodoende hierin weerbaar te worden. Gastouderopvang De deugnietjes stimuleert de creatieve ontwikkeling door:

            - de kinderen te laten experimenteren met materialen

            - knutselactiviteiten uit te voeren zoals: verven, plakken, tekenen en kleuren

            - het spelen met zand en klei

 

Daarnaast omvat het begrip 'persoonlijke competentie' ook de competenties van kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden namelijk: de motorische ontwikkeling, de taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling.

 

Motorische ontwikkeling:

Onder motoriek verstaan we het bewegen van de mens. We maken onderscheid tussen de grove en fijne motoriek. Onder grove motoriek verstaan we de gebaren en bewegingen, zoals: lopen, rennen, zwaaien, zitten, rollen, kruipen, bukken en fietsen. Onder fijne motoriek verstaan we de kleine bewegingen met die met handen en vingers gemaakt worden zoals: het vasthouden van een potlood, het leggen van een puzzel, knopen dichtdoen en het bewegen van een tekenstift over papier. Ik stimuleer de motorische ontwikkeling met name door het aanbod van divers, op het kind afgestemd spelmateriaal.                                                                             


Bij gastouderopvang De deugnietjes worden een aantal activiteiten gedaan om de grove motoriek te stimuleren o.a.:

- Buiten spelen

- Zing en dansspelletjes met de bijbehorende bewegingen


Bij gastouderopvang De deugnietjes worden een aantal activiteiten gedaan om de fijne motoriek te stimuleren o.a.:

- Tekenen, kleuren, verven, knippen, plakken, prikken en scheuren

- Kleien

- Kralen spelen

 

Taalontwikkeling:

Er worden bij gastouderopvang De deugnietjes een aantal activiteiten gedaan om de taalontwikkeling te stimuleren o.a.:

- Boekjes lezen; zelf plaatjes kijken, zelf vertellen en voorlezen

- Geluidsspelletjes: wat horen we/ waar horen we wat

- Liedjes zingen

- Muziek maken en luisteren

- Tafelgesprekken

 

Cognitieve ontwikkeling:

Door het kind de gelegenheid te geven om de omgeving te verkennen en met allerlei materialen en speelgoed ervaring op te doen, wordt de cognitieve ontwikkeling gestimuleerd.

 

Spelenderwijs wordt ook de cognitieve ontwikkeling gestimuleerd. Verkennen, uitproberen, geschikt en verschillend materiaal is belangrijk, zodat kinderen vormen, kleuren, sorteren, tellen, begrippen zoals groot/ klein, dik/ dun leren. 


Gastouderopvang De deugnietjes biedt een aantal activiteiten aan om de cognitieve ontwikkeling te stimuleren o.a.:

- Puzzelen

- Activiteiten over vormen, kleuren en cijfers

- Bouwen met blokken, duplo, lego etc. 

 

Bevorderen van sociale competenties:

Kinderen zijn van nature al erg sociaal en oefenen al heel jong hun sociale vaardigheden. De gastouderopvang biedt een optimale gelegenheid voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. In de opvang leren ze sociale vaardigheden door imitatie van de gastouder, maar ze leren ook van de andere kinderen. Het kind ontwikkelt een beeld over zijn eigen ik. Met vertrouwde personen ontwikkelt een kind een hechte band. Het kind leert ruzie maken, conflicten op te lossen, op te komen voor zichzelf en rekening te houden met anderen. Het leert lief te zijn voor anderen, oog te hebben voor anderen, elkaar respecteren, samenwerken, delen en elkaar helpen. Ook leert het kind verschillende gevoelens zoals boosheid, blijheid, verdriet en teleurstelling te herkennen en ermee om te gaan.


Bij gastouderopvang De deugnietjes hebben de volgende vaardigheden de aandacht:

- Leren samen te spelen en te delen

- Elkaar leren te helpen

- Elkaar respecteren

- Leren luisteren naar elkaar en wachten op de beurt                                                       

- Leren op te ruimen, en zuinig om te gaan met de spullen

- Gevoelens leren herkennen en er op de juiste manier mee omgaan

- Als kinderen elkaar pijn doen of ruzie maken, het samen laten uitpraten en weer goed maken

Ik zal de kinderen hier zoveel mogelijk in begeleiden. Ik doe dit door zelf het goede voorbeeld te geven, het gedrag van de kinderen te benoemen, het inlevingsvermogen te stimuleren en de kinderen waar nodig bij te sturen.


Ik stimuleer vriendschappen en samenwerking onder de kinderen. Mijn rol in de communicatie over en weer tussen kinderen is afhankelijk van de situatie: sturend, ondersteunend, corrigerend, verzorgend, gangmakend.

 

De communicatie over en weer met leeftijdgenoten, het deel zijn van een groep en het deelnemen aan groepsgebeurtenissen biedt kinderen een leefomgeving voor het opdoen van sociale competenties. Het geeft aan kinderen kansen om zich te ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige personen die functioneren in de samenleving.

 

Het overbrengen van normen en waarden:

Het overbrengen van waarden en normen speelt in de opvoeding van kinderen een continue rol. Kinderen leren waarden en normen in de relatie, communicatie en interactie tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen.

 

Bij gastouderopvang De deugnietjes leer ik de kinderen wat wel en niet mag en hoe je je moet gedragen.  


Normen en waarden die gastouderopvang De deugnietjes belangrijk vinden zijn o.a.:
- Samen spelen

- Delen van materialen en speelgoed

- Elkaar helpen
- Opruimen na het spelen
- Tafelmanieren (bijv: aan tafel blijven zitten)

- Vragen als je iets wilt hebben

- Elkaar laten uitpraten, luisteren naar elkaar en op je beurt wachten

- Elkaar behandelen, zoals je zelf ook behandelt wilt worden

- Er wordt niet gevloekt
- Niet slaan, schoppen of bijten
- Excuses aanbieden (handje geven, knuffel geven of sorry zeggen) om het goed te maken als er iets vervelends is gebeurt


Corrigeren, belonen en straffen
Het is voor een kind belangrijk om te weten waar de grenzen liggen. Dit leert een kind door het duidelijk en consequente optreden van de gastouder. Bij gastouderopvang De deugnietjes zijn duidelijke regels die in de groep gelden. Ik prijs positief gedrag en corrigeer negatief gedrag.


Positief gedrag moedig ik aan door ze te belonen d.m.v. een complimentje of aandacht. Kinderen reageren positief op complimentjes, aandacht en aanmoedigingen. Ze voelen zich hierdoor gerespecteerd en hun gevoel van eigenwaarde groeit.

Als een kind zich niet aan de gemaakte afspraken houdt dan wordt een kind gewaarschuwd en wordt er uitgelegd waarom een bepaalde afspraak geldt. Er wordt ruimte gegeven aan het kind om zich te corrigeren. Bij herhaling van gedrag wordt het kind apart gezet op een plek waar hij niet kan spelen en even na kan denken.

 

Zieke kinderen/ kinderziektes

We spreken ervan dat een kind ‘ziek’ is als:
- de lichaamstemperatuur van het kind 38,5 graden koorts is
- ze een op een aandacht van de gastouder nodig hebben
- ze niet aan het normale dagprogramma kunnen deelnemen

 

Bij koorts wordt opgemerkt dat het zeer kindafhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een lichaamstemperatuur van 38 graden al niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur van 39 graden nog lekker aan het spelen is. Bij het bekijken of het kind bij gastouderopvang De deugnietjes kan blijven/mag komen spelen wordt in eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar er wordt ook gekeken naar hoe het kind zich voelt. Ik verzoek ouders/verzorgers het kind op te halen wanneer het een lichaamstemperatuur boven de 38,5 graden heeft.

 

Wanneer een kind ziek is geweest of ziek is verwacht ik van de ouders/verzorgers dit s’ ochtends te melden. Indien het kind bij gastouderopvang De deugnietjes ziek wordt zal ik de ouders/verzorgers hier altijd van op de hoogte brengen. Samen wordt overlegd of het kind gehaald moet worden.


Indien een kind een besmettelijk ziekte (kinderziekte) heeft, verzoek ik de ouders/verzorgers het kind thuis te houden. Dit om het risico op besmetting naar andere kinderen toe te voorkomen/minimaliseren.

 
Bij twijfel over het ziektebeeld en/of symptomen wordt de GGD telefonisch geraadpleegd en belt de ouder met zijn huisarts en indien nodig verzoeken wij de ouders langs de huisarts te gaan.
 
Toedienen van medicatie

In principe dien ik als gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier ‘’medicijngebruik’’ in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt NIET door mij als gastouder toegediend in verband met mogelijke reacties.

Medicijn op doktersrecept moet op naam staan van uw kind staan en in originele verpakking met bijsluiter aan mij afgeleverd worden.


Dagprogramma

7.00-9.20                Kinderen worden gebracht; mogelijkheid tot ontbijt en/of vrij spel

9.20-9.30                Samen opruimen, handen wassen en aan tafel liedjes zingen

9.30-9.50                Fruit(hapje) eten en sap drinken

9.50-10.00              Verschonen en eventueel naar bed

10.00-11.20            Gezamenlijke activiteiten/vrij spel binnen of buiten

11.20-11.30            Samen opruimen, handen wassen en aan tafel liedjes zingen

11.30-11.50            Broodmaaltijd en melk

11.50-12.10            Verschonen en eventueel naar bed

12.10-14.15            Gezamenlijke activiteiten/vrij spel binnen of buiten

14.20-14.30            Opruimen

14.30-14.50            Handen wassen en een tussendoortje eten en sap

14.50-16.50            Gezamenlijke activiteiten/vrij spel binnen of buiten

16.50-17.00            Opruimen

17.00-18.00            Mogelijkheid tot warm eten, tafelacitiviteit, vrij spel binnen en kinderen worden opgehaald

 

Spelen en activiteiten

Bij gastouderopvang De deugnietjes vinden gezamenlijke activiteiten plaats, denk hierbij aan spelletjes, knutselacitiviteiten maar ook het lezen van boekjes en zingen van liedjes. Daarnaast worden er ook momenten gecreerd waarin de kinderen vrij of begeleid kunnen spelen. Ik streef ernaar elke dag even buiten te spelen, maar als het weer het niet toelaat, bewegen we lekker vrij binnen.

 

Voor iedere leeftijdsgroep zijn er allerlei, op hun leeftijd afgestemde speelmaterialen aanwezig.

- Voor baby's is er o.a. een box, rammelaar, speelmat en muziekboekje

- Voor dreumesen is er o.a. een ballenbak, stapelblokken, loopwagentje en knooppuzzels

- Voor peuters is er o.a. een keukentje, blokken, treinen, puzzels en kleurmaterialen.

- Voor schoolkinderen is er o.a. een keukentje, auto's, duplo, spelletjes, boekjes en  knutselmaterialen.

 

Thema's

Bij gastouderopvang De deugnietjes werken we aan de hand van thema's. Deze thema's zijn verbonden aan de seizoenen en feestdagen.


Bij ieder thema worden de speelhoeken afgestemd op het huidige thema. Alle speel- en leeractiviteiten in de betreffende periode worden aangeboden rondom het thema, zoals het speelgoed, de liedjes, de boekjes, de activiteiten, de uitstapjes, de knutselwerkjes ect. De specifieke invulling van het thema wisselt per dag omdat deze wordt afgestemd op de groepssamenstelling en de behoeften van de kinderen. Uiteraard staat plezier in de activiteiten centraal.


D.m.v. het werken met thema's is geen enkele dag hetzelfde en krijgen de kinderen telkens nieuwe prikkels en uitdagingen. Omdat de activiteiten heel divers zijn worden alle ontwikkelingsgebieden spelenderwijs gestimuleerd. Spelende kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Enerzijds leren kinderen door te manipuleren en exploreren en door de problemen die ze al handelend tegenkomen op te lossen. Anderzijds leren kinderen door te imiteren wat zij andere kinderen en volwassenen zien doen. Spel is de manier om te handelen, te ontdekken en om dingen lijfelijk te ervaren.


Thema's in 2018 bij gastouderopvang De deugnietjes:

- Winter; 1 januari 2018 t/m 12 januari 2018

- Carnaval; 15 januari 2018 t/m 16 februari 2018

- Kleuren en vormen; 26 februari 2018 t/m 9 maart 2018

- Pasen; 19 maart 2018 t/m 30 maart 2018

- Lente; 2 april 2018 t/m 20 april 2018

- Koningsspelen; 23 april 2018 t/m 27 april 2018

- Ik ben mama en jij bent papa; 30 april 2018 t/m 8 juni 2018

- Tjoeke, tjoeke, treintje; 18 juni 2018 t/m 6 juli 2018

- Zomer (incl. onderwaterwereld); 9 juli 2018 t/m 17 augustus 2018

- Herfst; 10 september 2018 t/m 5 oktober 2018

- Halloween; 15 oktober 2018 t/m 31 oktober 2018

- Sinterklaas; 5 november 2018 t/m 5 december 2018

- Kerstmis; 6 december 2018 t/m 21 december 2018


Voeding

Bij de kindjes tot 1 jaar volg ik het voedingsschema van thuis. Ouders/verzorgers kunnen bij mij aangeven wat wenselijk is en samen stellen we dan een persoonlijk voedingsschema op. Babyvoeding en de fles dienen verzorgd te worden door de ouders/verzorgers.

 

Gezamenlijke eet- en drinkmomenten

7.00-8.00:               Mogelijkheid tot ontbijten (boterham of pap en melk)

9.30:                        Vers fruit(hapje) en sap/water

11.30/12:00:            Broodmaaltijd en melk

14:30/15:00:            Tussendoortje en sap/water

17:00/17:30:            Eigen warme hap en sap/water

Al het eten zal door gastouderopvang De deugnietjes verzorgd worden.

 

Samen eten is goed voor de sociale en motorische vaardigheden, maar biedt ook even een moment voor gezellig samenzijn.

 

Slapen en rusten

In overleg met de ouders/verzorgers probeer ik zo goed mogelijk in te spelen op de slaapbehoefte van het kind. De kinderen slapen in een aparte ruimte. Er is een mogelijkheid voor het meebrengen van slaapbenodigdheden (een slaapzak, pyama, knuffeltje en/of speen), deze spullen kunnen meegebracht worden of bewaard worden bij gastouderopvang De deugnietjes.

 

Verschonen/ toiletgang/ zindelijkheid

Verschonen

Bij gastouderopvang De deugnietjes dienen de luiers en luierdoekjes door de ouders/verzorgers verzorgd te worden. Ik verschoon de kinderen op vaste momenten namelijk na een eetmoment en na het slapen. Aan het eind van de dag vindt er nog een extra verschoonronde plaats. Uiteraard verschoon ik de kinderen ook tussendoor bij een poepluier en indien dit nodig is. 

 

Toiletgang

Kinderen die zindelijk zijn gaan onder begeleiding van mij naar het toilet. Hierbij doen ze zoveel mogelijk zelf om de zelfredzaamheid van de kinderen te stimuleren, indien nodig vragen ze om hulp. Na het plassen spoelen de kinderen de wc door en wassen ze hun handen.

 

Zindelijkheid

Uiteraard vind ik de zindelijkheid van een kind erg belangrijk. Indien de ouders/verzorgers er thuis mee bezig zijn wordt er bij gastouderopvang De deugnietjes ook aandacht aan besteedt. Tijdens de zindelijkheid is er goed overleg met de ouders/verzorgers over hoe de zindelijkheid verloopt. Ik vraag ouders/verzorgers om tijden ze zindelijkheids periode voldoende reserve kleding mee te geven.

 

De kinderen gaan op vaste momenten naar het toilet, namelijk na een eetmoment, na het slapen en aan het eind van de dag. Op deze momenten oefen ik dus ook met de kinderen op het potje of de toilet. Wanneer een kind tussendoor aangeeft naar het toilet te moeten wordt hier ook alle aandacht aan besteedt.

 

Om de kinderen te stimuleren bij de zindelijkheidstraining maken wij gebruik van een stickerkaart. Wanneer een kind op het potje of de toilet een 'boodschap' heeft gedaan mag hij of zij een sticker op de stickerkaart plakken. Wanneer het kind helemaal zindelijk is krijgt het een plasdiploma mee naar huis.


Wenbeleid

Ieder kind reageert anders op een nieuwe omgeving en situatie. Om de ouders en het kind een veilig, vertrouwd en geborgen gevoel te geven, hebben ouders/verzorgers de mogelijkheid het kind een paar uurtjes te laten wennen aan de opvang, dit is mogelijk met de ouder/verzorger of zonder. Ouders krijgen zo inzicht in hoe het verloopt op de opvang, het dagprogramma en de omgang met de kinderen. Tijdens de wenperiode leert uw kind de omgeving kennen en maakt het contact met mij en andere kinderen. Indien uw meer wenmomenten wilt kan dat in samenspraak, hierover wordt wel het normale uurtarief gerekend.


Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er overlegd wanneer het mogelijk is om te komen wennen. Het wenmoment voorafgaand aan de start van de opvang is geheel kosteloos. Wel wil ik de ouders/verzorgers vragen telefonisch bereikbaar te zijn.


Brengen en halen

Bij gastouderopvang De deugnietjes hebben ouders/verzorgers zelf de mogelijkheid om te bepalen hoelaat ze hun kind brengen en ophalen. Dit brengt echter met zich mee dat gedurende de hele dag kinderen gebracht en opgehaald kunnen worden. Mijn dagprogramma loopt wel gewoon de hele dag door. Ik verzoek ouders/verzorger hier zoveel mogelijk rekening mee te houden door het afscheid nemen kort te houden.

 

Een kort afscheid biedt een kind de meeste duidelijkheid en zal snel het soepelst verlopen. Met een kort afscheid wordt bedoeld dat een kort, maar bondige overdracht plaatsvindt. Het is belangrijk duidelijk afscheid te nemen van het kind zodat het kind weet dat je weggaat, dan zal het kind het snelst beseffen dat ouders/verzorgers ook weer terug komen. We zullen ze altijd in de gelegenheid stellen om te zwaaien. 


Indien uw kind door iemand anders (dan ouders/verzorgers) gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien het niet van te voren doorgegeven is wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.


Achterwacht

Op de momenten dat er meer dan drie kinderen gelijktijdig worden opgevangen, is er altijd een volwassenen achterwacht beschikbaar. De achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en in geval van calamiteiten binnen 15 minuten ter plaatse. Manuela Corvers en Peter van Kaam zijn de achterwacht van gastouderopvang De deugnietjes.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ik werk volgens het protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit exemplaar is aanwezig bij gastouderopvang De deugnietjes.

 

Hygiëne en veiligheid

Hygiëne

Gastouderopvang (naam) draagt bij aan de algemene hygiene door o.a.:

- De handen te wassen voor en na het eten, verschonen, toiletgang, buiten spelen ect

- Binnen de schoenen zoveel mogelijk uit te doen

- Vloeren en meubels dagelijks te reinigen

- Speelgoed regelmatig schoonmaken

- Maaltijden worden enkel aan tafel genuttigd

- Ieder kind slaapt in schoon beddengoed, dit wordt dagelijks gewassen

- Kinderen aanleren dat ze een hand voor de mond houden bij hoesten en niezen

- Het regelmatig reinigen van het toilet en verschoonkussen

 

Veiligheid

Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen zoals stopcontactbeveiligingen, traphekjes, rookmelders, blusdeken, tafel(hoek)-beschermers, kastbeveiligingen bij schoolmaakartikelen en giftige stoffen en het afschermen van losliggende snoeren en kabels.

 

Risico-inventarisatie

Het gastouderbureau en de GGD voeren jaarlijks een inspectie uit waarbij ook wordt gekeken naar de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Indien er aandachtspunten zijn wordt hier een actieplan van gemaakt om dit in de toekomst te verbeteren.


Vluchtplan

Indien er brandt in de woning uitbreekt is mijn doel natuurlijk alle kinderen veilig en zo snel mogelijk naar buiten begeleiden.

De vluchtweg is indien mogelijk via de keukendeur naar de tuin, hier gaan we door de achterpoort en wachten daar op hulp. Het kan zijn dat de vluchtweg niet toegankelijk is, indien er brandt in de keuken ontstaat/is. De kinderen die in de woonkamer spelen worden zo snel mogelijk via het achterraam naar de tuin begeleid deze wachten bij de poort. Indien er kinderen


slapen ga ik via de poort voren aan het huis door de voordeur naar boven, haal de kinderen uit bed en begeleid ze naar de achtertuin. Gezamenlijk wachten we buiten de poort op hulp.   
Gedurende de tijd dat er opvang plaatsvindt zal ik ervoor zorgen dat ik een sleutelbos in de zak heb of binnen handbereik met alle sleutels van de vluchtwegen.


Ieder kwartaal zal ik een oefening houden met de kinderen om de kinderen er kennis mee te laten maken zodat ze weten wat de bedoeling is en het rustiger verloopt als er een keer echt brand uitbreekt.